มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล

สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1

สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2

สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3

สายงานที่กำหนดเป็นตำแหน่งบริหาร

มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล

สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1

สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2

สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3

สายงานที่กำหนดเป็นตำแหน่งบริหาร