ข้อมูลทั่วไป

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญของเทศบาลตำบลเกาะแต้ว

ประวัติความเป็นมาของตำบลเกาะแต้ว

เทศบาลตำบลเกาะแต้วได้รับการจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2551

แผนที่เทศบาลตำบลเกาะแต้ว

Map

ประวัติความเป็นมาของตำบลเกาะแต้ว

สมัยก่อน ในพื้นที่มีต้นไม้ชนิดหนึ่งลักษณะทรงพุ่มใหญ่ ร่มรื่น ชาวบ้านเรียกว่า ต้นแต้ว ซึ่งขึ้นอยู่เป็นหย่อม ๆ ลักษณะคล้ายเป็นเกาะ และได้มีชาวอิสลาม จากต่างอำเภอ เช่น สิงหนคร จะนะ สะเดา ได้เข้ามาบุกเบิกตั้งที่อยู่อาศัย (ปัจจุบันเป็นหมู่ที่ 6 บ้านเกาะแต้ว) ประกอบอาชีพทำนา ปลูกผัก สวนยาง และเลี้ยงสัตว์ ต่อมามีประชากรอพยพเข้ามาอยู่เป็นกลุ่ม ๆ ทั่วทั้งตำบล และได้ตั้งชื่อถิ่นที่อยู่ว่า "บ้านเกาะแต้ว" และพัฒนามาเป็นตำบลเกาะแต้ว ในปัจจุบันนี้


1. สภาพทั่วไป
1.1 ที่ตั้งของเทศบาลตำบลเกาะแต้ว

อยู่ทางทิศใต้ของอำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

มีระยะทางห่างจากอำเภอเมืองสงขลา 14 กิโลเมตร ที่ตั้งที่ทำการ หมู่ที่ 10 ถนนสายบ้านด่าน-บ้านบ่ออิฐ

มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลข้างเคียง ดังนี้

ทิศเหนือ จดเขต ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

ทิศใต้ จดเขต ต.ทุ่งหวัง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา และ ต.นาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา

ทิศตะวันออก จดอ่าวไทย

ทิศตะวันตก จดเขต ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

1.2 เนื้อที่

เทศบาลตำบลเกาะแต้วมีเนื้อที่ 28.38 ตารางกิโลเมตร (17,738 ไร่) เป็นพื้นที่อยู่อาศัย 3,000 ไร่ พื้นที่ทำการเกษตร 11,320 ไร่ พื้นที่สาธารณะ 3,418 ไร่

หมู่ที่พื้นที่การเกษตรพื้นที่อยู่อาศัยพื้นที่สาธารณะรวม (ไร่)หมายเหตุ (ตารางกิโลเมตร)
11,362499-1,8612.98
27942134831,4902.40
32,482453-2,9354.70
41,466164-1,6302.61
51,1572112601,6282.60
61,116299-1,4152.26
79593151571,4312.28
82602602,3582,8784.60
9974446-1,4202.27
107501401601,0501.68
รวม11,3203,0003,41817,73828.38
1.3 ภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศและปริมาณน้ำฝน

 • ภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบและลอนลูกคลื่น มีภูเขาทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของตำบล มีความสูงจากระดับน้ำทะเล เฉลี่ย 217 เมตร แล้วค่อยลาดต่ำลงทางด้านตะวันออก ซึ่งเป็นพื้นที่ลอนลูกคลื่นสันทรายสลับกับพื้นที่ราบ อันเกิดจากตะกอนที่น้ำพัดพาทับถมปรากฏเป็นพื้นที่ลุ่มและหนองน้ำทั่วไป ขนานไปกับชายฝั่งทะเล
 • ภูมิอากาศ ทั่วไปมีลักษณะร้อนชื้นสลับกันไปตามฤดูกาล โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยระหว่าง 28.0-28.7 องศาเซลเซียส และมีความชื้นสูงสุดในเดือนพฤศจิกายน ประมาณ 84.0% ต่ำสุดในเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือน มีนาคม ประมาณ 76.0 % มีความชื้นสัมพัทธ์ เฉลี่ยตลอดปี 79.0 %
 • ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรวมตลอดปี 2,980 มิลลิเมตร
1.4 ทรัพยากรธรรมชาติ
1.4.1 ทรัพยากรดิน
 1. พื้นที่ลุ่มต่ำ (ดินนา) เป็นดินเหนียวเกิดจากตะกอนลำน้ำเก่า การระบายน้ำเลว ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัด ปัญหา เป็นดินเหนียว มีความสมบูรณ์ต่ำ และน้ำท่วมขังในฤดูฝน แนวทางแก้ไข เลือกชนิดพืช ให้เหมาะสมกับฤดูกาล ปลูกพืชหมุนเวียน ปุ๋ยอินทรีย์วัตถุ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก ร่วมกับปุ๋ยเคมี ถ้าปลูกพืชผัก พืชไร่ หรือไม้ผล ต้องมีระบบป้องกันอันตรายจากน้ำท่วม โดยการยกร่องและทำดินล้อมรอบ
 2. พื้นที่ลุ่มต่ำชายทะเล เป็นดินร่วนหรือดินเหนียว มีชั้นดินเลนของตะกอนน้ำทะเลและมี สารประกอบกำมะถันมาก ในช่วงความลึกกว่า 100 เซนติเมตร เป็นพื้นที่พรุ ปัญหา เป็นกรดจัดมาก ความสมบูรณ์ต่ำ ระบายน้ำเลว มีน้ำท่วมขังนานในฤดูฝน แนวทางแก้ไข หากปลูกข้าวต้องเลือกพันธุ์ข้าวที่ทนต่อสภาพดินเปรี้ยวจัด ปรับสภาพดินด้วย ปูนมาร์ล หินปูนบด ถ้าปลูกพืชผัก พืชไร่ หรือไม้ผล ต้องมีระบบป้องกันน้ำท่วมโดยการยกร่องที่ถูกวิธีและมีคันดินล้อมรอบ
 3. พื้นที่ลาดชันเชิงซ้อน มีความลาดชันมากกว่า 35 % มีชั้นดินตื้นถึงลึกมาก หรืออาจมีหินโผล่ ปัญหา ดินมีการชะล้างพังทลาย สูญเสียหน้าดิน มีหินโผล่ เป็นอุปสรรคต่อการทำเกษตรกรรม แนวทางแก้ไข ควรปล่อยไว้เป็นป่าธรรมชาติ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร หรือใช้ประโยชน์ที่ดินในเชิงอนุรักษ์วนเกษตรในเขตดินที่ลึกปานกลาง
 4. พื้นที่ลูกลื่นลอนลาด เป็นดินร่วนปนทรายลึกมาก การระบายน้ำดี ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดแก่ ปัญหา มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ ขาดแคลนน้ำในบางช่วงเพาะปลูก แนวทางแก้ไข ปลูกพืชหมุนเวียน หรือปรับปรุงดินด้วยอินทรีย์วัตถุ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก ปุ๋ยพืชสดร่วมกับปุ๋ยเคมี มีแหล่งน้ำ และระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ

 5. พื้นที่สันทรายชายทะเล เป็นดินทรายจัดที่มีชั้นดานอินทรีย์ในบางพื้นที่ ปฏิกิริยาดินเป็นกรด ถึงเป็นกรดปานกลาง

ปัญหา เป็นดินทรายจัด ความสมบูรณ์ต่ำ ขาดแคลนน้ำ ง่ายต่อการถูกชะล้าง พังทลายสูญเสียหน้าดิน

แนวทางแก้ไข เลือกชนิดพืชให้เหมาะสม ปลูกพืชบำรุงดิน ปรับปรุงดินด้วยอินทรีย์วัตถุ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก ปุ๋ยพืชสดร่วมกับปุ๋ยเคมี มีแหล่งน้ำ และระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ โดยการปลูกพืชคลุมดิน หรือใช้วัตถุคลุมดิน

1.4.2 ทรัพยากรป่าไม้

ปัจจุบันไม่มีพื้นที่ป่าไม้ แต่มีการปลูกไม้ยืนต้นที่มีลักษณะคล้ายคลึงป่าไม้ เช่น ยางพารา ในพื้นที่ดั้งเดิมที่เป็นป่าไม้บริเวณเทือกเขาเทียมดา

2. สภาพทางการเกษตร
2.1. สภาพการผลิตการเกษตร

โครงสร้างการผลิตทางการเกษตรของเกษตรกร เน้นหนักการผลิตพืชเป็นหลัก เรียงตามลำดับพื้นที่ ได้คือ ข้าว ยางพารา ไม้ผล และพืชผัก โดยมีการผลิตทางด้านปศุสัตว์ ในลักษณะเป็นอาชีพเสริม ได้แก่ โคเนื้อและสัตว์ปีก หากมองสภาพการผลิตตามฤดูกาลนอกจากกิจกรรมที่เกษตรกรผลิตตามปกติ คือ ยางพารา ข้าว ไม้ผลและสัตว์เลี้ยงแล้ว ในช่วงฤดูกาลหลังการทำนาและเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว เกษตรกรจะปลูกพืชผักหรือพืชไร่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำฝนในช่วงดังกล่าวว่ามีปริมาณสูง จนทำให้ไม่สามารถปลูกพืชได้

สำหรับสภาพการผลิตทางการเกษตรของแต่ละกิจกรรม สรุปได้ดังนี้

1. ข้าว

 • พื้นที่ปลูก 1,926 ไร่ จำนวนครัวเรือน 493 ครัวเรือน
 • พันธุ์ที่ใช้ปลูก พันธุ์พื้นเมือง
 • ฤดูกาลผลิต นาปี
 • ผลผลิตเฉลี่ย 300 กิโลกรัม/ไร่
 • การใช้ปุ๋ย ใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 16-20-0, 46-0-0
 • การใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช ประมาณ 30%
 • ต้นทุนการผลิต 1,000-1,500 บาท/ไร่
 • ผลผลิตข้าวประมาณ 80% จะใช้บริโภคในครัวเรือน และเลี้ยงสัตว์ในครัวเรือน อีก 20% จะจำหน่ายในรูปของข้าวเปลือกและข้าวสาร

2. ยางพารา

 • พื้นที่ปลูก 2,864 ไร่
 • จำนวนครัวเรือน 533 ครัวเรือน
 • พันธุ์ พันธุ์พื้นเมือง 20% พันธุ์ดี เช่น RRIM 600, 80%
 • ผลผลิตเฉลี่ย 180 กิโลกรัม/ไร่
 • การใช้ปุ๋ยเคมี มีการใช้ปีละครั้ง
 • การใช้สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช มีปริมาณการใช้ประมาณ 20% (กำจัดวัชพืช , โรคหน้ายาง)
 • ต้นทุนการผลิต ประมาณ 2,100-2,500 บาท/ไร่ จำหน่ายในรูปน้ำยางข้น อีก 35% จำหน่ายในรูปยางแผ่น

3. ไม้ผล-ไม้ยืนต้น

 • มะพร้าวอ่อนหรือมะพร้าวน้ำหอม ไม้ผลที่เกษตรกรนิยมปลูกและเหมาะสมกับพื้นที่อีกด้วย พื้นที่ปลูกประมาณ 860 ไร่ ลักษณะการปลูกเป็นแปลงเดียวกัน ขนาด 1 ไร่ ขึ้นไปมีประมาณ 45% ของพื้นที่ปลูก อีก 55% เป็นลักษณะการปลูกตามหัวไร่ปลายนา บริเวณที่อยู่อาศัย และปลูกแซมในพืชอื่น ผลผลิตประมาณ 130-160 ผล/ต้น ต้นทุนการผลิตในปีแรก ประมาณ 3,000-4,000 บาท/ไร่
 • ไม้ผลอื่น ๆ เช่น ทุเรียน ลองกอง มะม่วง ขนุน กระท้อน สะตอ จะมีลักษณะการปลูกแบบสวนหลังบ้าน หรือสวนแบบ “สมรม” ยกเว้น ทุเรียน ลองกอง ที่มีการปลูกเป็นแปลง แต่น้อยราย

4. พืชผัก

เกษตรกรนิยมปลูกหลังการเก็บเกี่ยวข้าว ลักษณะเป็นอาชีพเสริม จำนวนพื้นที่ปลูกมากน้อย ขึ้นอยู่กับปริมาณฝนในแต่ละปี เช่น พริก มะเขือ ถั่วฝักยาว แตงโม

5. พืชไร่

ลักษณะสภาพการผลิตแบบเดียวกับพืชผัก เช่น ถั่วลิสง มันเทศ

6. ปศุสัตว์

ลักษณะการเลี้ยงแบบครัวเรือน เช่น โค แพะ และสัตว์ปีก เป็นการเลี้ยงแบบฟาร์มและปล่อย ธรรมชาติ ในปัจจุบันมีการรวมกลุ่มกันเลี้ยง เช่น กลุ่มเลี้ยงโค กลุ่มเลี้ยงแพะ กลุ่มเลี้ยงเป็ด

ตารางข้อมูลประชากรสัตว์ในตำบลเกาะแต้ว
ชื่อหมู่บ้านจำนวนเกษตรกรพื้นที่ปลูกหญ้า(ไร่)โคเนื้อ(ตัว)โคนม(ตัว)กระบือ(ตัว)สุกร(ตัว)ไก่(ตัว)เป็ด(ตัว)แพะ(ตัว)แกะ(ตัว)สัตว์เลี้ยงอื่น ๆ(ตัว)สุนัข(ตัว)แมว(ตัว)
แหลมเคียน1020.00216003021,5342440027213543
สามกอง8117.25194005002,6068661007967065
ชุมพอ1127.251190008,30838430142104134
บ้านด่าน730.0013705057917390166044
บ้านด่าน760.005200012,669161956043081
เกาะแต้ว480.005900034,969613904,559053
เกาะวา8128.007000530,828351050726156
บ่ออิฐ174131.0057500014,2521,80417753540168
ชูเกียรติ8410.00780031832,60553821024516870
บ้านด่านกลาง6449.00670003178650243074
รวมทั้งหมด895242.501,567051,125138,6675,57651556,892538788

(แบบรายงานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ประจำปี พ.ศ.2554)

7. การประมง

ลักษณะการประมงแบบชายฝั่งหรือประมงขนาดเล็ก เช่น อวนลอย ในพื้นที่น้ำจืด เกษตรกรมีการขุดบ่อเลี้ยงปลา เช่น ปลาดุก ปลาหมอ

3. สภาพทางเศรษฐกิจ
3.1 จำนวนหมู่บ้าน

จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด 10 หมู่บ้าน และอยู่ในเขตเทศบาลตำบลเกาะแต้ว จำนวน 10 หมู่บ้าน ได้แก่

หมู่ที่ 1 บ้านแหลมเคียน หมู่ที่ 2 บ้านสามกอง หมู่ที่ 3 บ้านชุมพอ หมู่ที่ 4 บ้านด่าน หมู่ที่ 5 บ้านด่าน หมู่ที่ 6 บ้านเกาะแต้ว หมู่ที่ 7 บ้านเกาะวา หมู่ที่ 8 บ้านบ่ออิฐ หมู่ที่ 9 บ้านชูเกียรติ หมู่ที่ 10 บ้านด่านกลาง

3.2. ประชากร

เทศบาลตำบลเกาะแต้ว มีประชากรอาศัยอยู่ทั้งสิ้น 10,845 คน แยกเป็นชาย 5,283 คน หญิง 5,562คน มีครัวเรือนทั้งสิ้น 3,044 ครัวเรือน และมีความหนาแน่นเฉลี่ย 382 คน/ตารางกิโลเมตร

หมู่ที่ชื่อหมู่บ้านประชากรรวม (คน)จำนวนครัว (เรือน/หลัง)หมายเหตุ
เพศชาย (คน)เพศหญิง (คน)
1บ้านแหลมเคียน7548491630470
2บ้านสามกอง360426767183
3บ้านชุมพอ6066761281352
4บ้านด่าน469433946224
5บ้านด่าน348367705243
6บ้านเกาะแต้ว459484925284
7บ้านเกาะวา379366752204
8บ้านบ่ออิฐ1,0661,0662,082643
9บ้านชูเกียรติ388433812206
10บ้านด่านกลาง454462913235
5,2835,56210,8453,044

แหล่งที่มา : ข้อมูลสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง อำเภอเมืองสงขลา ณ เดือนเมษายน พ.ศ. 2554

3.3 อาชีพ

การประกอบอาชีพของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเกาะแต้ว ประมาณร้อยละ 70 ประกอบอาชีพด้านการเกษตร เช่น ปลูกพืชเศรษฐกิจ (ปลูกยางพารา และข้าวเจ้า) ทำปศุสัตว์ (ส่วนใหญ่เลี้ยงโค พื้นเมือง โคผสม ไก่พื้นเมือง ไก่ไข่ เป็ดเทศ ) รองลงมาได้แก่ อาชีพค้าขาย การบริการหรือรับจ้าง (สำหรับประชาชนวัยหนุ่มสาว ส่วนใหญ่รับจ้างทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการแปรรูปอาหารทะเล ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลข้างเคียง) , รับราชการ และลูกจ้างของรัฐ รัฐวิสาหกิจ , ประมง ตามลำดับ

3.4 หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาล
 • ธนาคาร - แห่ง
 • รีสอร์ท (เคียงเลรีสอร์ท 2และบ้านสแตนบาย) 2 แห่ง
 • ปั๊มน้ำมันและก๊าซ 3 แห่ง
 • โรงสีข้าว 4 แห่ง
 • ตลาดนัด 3 แห่ง
 • ร้านค้าประเภทสินค้าอุตสาหกรรม ร้านค้าทั่วไปและร้านจำหน่ายอาหาร 61 แห่ง
ตารางแสดงการประกอบอาชีพ (จากการสำรวจของเทศบาลตำบลเกาะแต้ว ปี พ.ศ. 2551)
อาชีพหมู่ที่ 1หมู่ทที่ 2หมู่ทที่ 3หมู่ทที่ 4หมู่ทที่ 5หมู่ทที่ 6หมู่ทที่ 7หมู่ทที่ 8หมู่ทที่ 9หมู่ทที่ 10
1. เกษตรกรรม (ครัวเรือน)
- ทำนา1205011090595510575058
- ทำสวน (ยางพารา มะพร้าว ผักสวนครัว)1208214017015023012020210112
- ปศุสัตว์508497631036549665195
2. ประมง (ครัวเรือน) (น้ำจืด,น้ำเค็ม)11251462237120933
3. ค้าขาย (ราย)10956986610783461685674
4. ประกอบอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือน (ครัวเรือน)1381426712198
ประกอบอาชีพอุตสาหกรรม (ในโรงงาน)120605235552024895572
5. ลูกจ้างเอกชน12304016861214112067
6. รับจ้าง (งานช่าง) (ครัวเรือน)1521521441013101330
7. ข้าราชการและลูกจ้างของรัฐ75100125192984577260
จำนวนพื้นที่และพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ
หมู่ที่>พื้นที่ทั้งหมดพื้นที่เกษตรพืชเศรษฐกิจ
ข้าวยางพารามะพร้าวอ่อนพืชผัก/พืชไร่
11,8611,36211038876127
21,49079460-92125
32,9352,482100334130176
41,6301,466210567135149
51,6281,1572804656050
61,4151,11680494110125
71,43195919048660156
82,878260-145841
91,42097429632115031
101,050750403555068
4. สภาพทางสังคม
4.1 สถาบันและองค์กรศาสนา
 • วัด/สำนักสงฆ์ 3 แห่ง ได้แก่ วัดสามกอง วัดควนเจดีย์ และสำนักสงฆ์บ้านเกาะวา
 • มัสยิด 4 แห่ง ได้แก่ มัสยิดเกาะแต้ว มัสยิดบ้านด่าน มัสยิดบ้านเกาะวา และมัสยิดบ้านบ่ออิฐ
 • โบสถ์ - แห่ง
 • บาลาย 4 แห่ง ได้แก่ บาลายหมู่ที่ 4, 5, 6 และ 8
4.2 การนับถือศาสนา

ประชากรนับถือ ศาสนาอิสลามประมาณ 57 เปอร์เซ็นต์ และนับถือศาสนาพุทธ ประมาณ 42 เปอร์เซ็นต์ และศาสนาอื่นๆ ประมาณ 1 เปอร์เซ็นต์

4.3 การศึกษา

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐในระดับประถมศึกษา 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดสามกอง โรงเรียนชุมชนบ้านด่าน และโรงเรียนบ้านบ่ออิฐ

ข้อมูลนักเรียนในภาคเรียนที่ 1/2554 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2554
โรงเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านด่านโรงเรียนบ้านบ่ออิฐโรงเรียนวัดสามกอง
ระดับชั้นชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวม
อนุบาล 1191938781571118
อนุบาล 22120416713325
ประถมศึกษาปีที่ 1222042141024538
ประถมศึกษาปีที่ 219173611617718
ประถมศึกษาปีที่ 3191433161228459
ประถมศึกษาปีที่ 42313361613295914
ประถมศึกษาปีที่ 52620461615319110
ประถมศึกษาปีที่ 619203913112410313
รวม1681433119982181503585
จำนวนครู4252941014268
 • สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับมัธยมศึกษา 1 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์
ข้อมูลนักเรียนในภาคเรียนที่ 1/2554 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2554
ระดับชั้นชายหญิงรวม
มัธยมศึกษาปีที่ 112719
มัธยมศึกษาปีที่ 2141327
มัธยมศึกษาปีที่ 3732699
มัธยมศึกษาปีที่ 47411
มัธยมศึกษาปีที่ 522426
มัธยมศึกษาปีที่ 617522
รวม14559204
รวมครู /อาจารย์171330

-สถานศึกษาที่ได้รับใบอนุญาตสำนักงานการศึกษาเอกชน จำนวน 2 โรงเรียน คือ

 1. โรงเรียนดารุลอามาน หมู่ที่ 5 บ้านด่าน
 2. โรงเรียนอูลูมุดดีน หมู่ที่ 8 บ้านบ่ออิฐ -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีจำนวน 1 แห่ง คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะแต้ว มีเด็กจำนวน 54 คน


4.4 การสาธารณสุข
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 2 แห่ง ดังนี้

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะแต้ว ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 บ้านชุมพอ ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะแต้ว(บ้านบ่ออิฐ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 8 บ้านบ่ออิฐ ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

ข้อมูลประชากร (แยกตามช่วงอายุ)

(ข้อมูลจากการสำรวจของเทศบาลตำบลเกาะแต้ว เดือนมีนาคม พ.ศ. 2554)

หมายเหตุ ข้อมูลจากการสำรวจของเทศบาล อาจแตกต่างจากข้อมูลของสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง เนื่องจากห้วงเวลาในการสำรวจและการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของทะเบียนราษฎรซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

ข้อมูลเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในตำบลเกาะแต้ว

หมายเหตุ อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่ที่ 1,2,3,4,9 สังกัดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะแต้ว อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่ที่5,6,7,8,10 สังกัดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะแต้ว(บ้านบ่ออิฐ)

ข้อมูลหลักประกันสุขภาพ
ลักษณะข้อมูลหน่วยนับหมู่ที่รวม
12345678910
ข้าราชการคน3331072866142231402940
ประกันสังคมคน3192082571681891921863981691632,249
บัตรทองคน9994958937946637765483,57252989210,473
ข้อมูลด้านอื่น ๆ
ลักษณะข้อมูลหน่วยนับหมู่ที่รวม
12345678910
ข้อมูลงานคุ้มครองผู้บริโภค
- ร้านขายของชำร้าน1157545193647
- แผงลอยร้าน2-31-1-3-111
- ร้านอาหารร้าน----2111-38
- โรงสีโรง--1-1-1---3
- ร้านซ่อมรถร้าน1-1111-2-29
- วางแผนครอบครัวคู่3911412591381101621843251791081,997
ข้อมูลงานสุขภาพจิต
- โรคจิตราย2------1-14
- โรคปัญญาอ่อนราย---223110-321
- โรคลมชักราย1-------113
- ติดสารเสพติดราย2---2---1-5
- ผู้พิการราย82127978371212114
- ผู้ด้อยโอกาสราย-----3-8-213
ข้อมูลงานโรคติดต่อ
- โรคไข้เลือดออกราย8132-2-21120
- วัณโรคราย-1-----1-12
- โรคเรื้อนราย-----------

(ข้อมูลจากสถานีอนามัยในตำบล พ.ศ. 2552 )

4.5 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 • สถานีตำรวจ (ที่ทำการตำรวจชุมชน) 1 แห่ง
 • กองร้อยอาสารักษาดินแดน จังหวัดสงขลาที่ 1 1 แห่ง
รายละเอียดที่ตั้งสาธารณูปการในตำบล
ที่สาธารณูปการหมู่ที่/จำนวนรวมทั้งสิ้น
12345678910
1สำนักสงฆ์/วัด1-----1---2
2มัสยิด/บาลาย---12211-18
3โรงเรียนประถม-1-2---1--4
4โรงเรียนมัธยม-------1-12
5ที่อ่านหนังสือพิมพ์หมู่บ้าน1-1-11--1-5
6ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก---------11
7ศาลาหมู่บ้าน1-1--11-1-5
8การกระจายเสียงไร้สาย111111111110
9สนามกีฬา/สนามเด็กเล่น-1-1---1115
10โทรศัพท์สาธารณะ11-1---1116
11ร้านขายยา---------11
12สถานีอนามัย--1----1--2
13ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน11111111111
14ที่พักสายตรวจ---------11
15ที่ทำการเทศบาล---------11
16ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร---------101
17ศูนย์รวบรวมและพัฒนาการผลิตมะพร้าวอ่อน-----------
18ตลาดนัด----11-1-14
19โรงสี--1-1-1---3
20โรงผลิตน้ำดื่ม1--------12
21โรงน้ำปลา-----------
รวมทั้งสิ้น6766674961269
5. การบริการขั้นพื้นฐาน
5.1 การคมนาคม การคมนาคมทางบก มีถนนสายหลัก ดังนี้

ถนนลาดยาง

 1. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 408 (สายบ้านน้ำกระจาย – อ่างทอง) ระยะทาง 8,000 เมตร
 2. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 408 (สายสงขลา – แยกอ่างทอง) ระยะทาง 13,000 เมตร
 3. ทางหลวงชนบทหมายเลข สข4074 (สายบ้านเหล้า – บ่ออิฐ) ระยะทาง 4,200 เมตร
 4. ทางหลวงชนบทหมายเลข สข3054 (สายบ้านด่าน – บ่ออิฐ) ระยะทาง 3,500 เมตร
 5. ทางหลวงชนบทหมายเลข สข 5004 ( (สายเก้าเส้ง - นาทับ)เฉพาะในพื้นที่ ต.เกาะแต้ว) ระยะทาง 4,700 เมตร
 6. สายบ้านด่าน – เกาะแต้ว 3050 ระยะทาง 3,024 เมตร
 7. สายบ้านแหลมเคียน (ซอย 1 – ซอย 4) 2091 หมู่ที่ 1 ระยะทาง 1,150 เมตร
 8. สายซอย 2 แหลมเคียน หมู่ที่ 1 (กว้าง 6 เมตร) ระยะทาง 693 เมตร
 9. สายซอย 3 แหลมเคียน หมู่ที่ 1 ระยะทาง 300 เมตร
 10. สายเข้าป่าช้าศาลาทวดชี หมู่ที่ 1 ระยะทาง 275 เมตร
 11. สายหุบเขา หมู่ที่ 4 ระยะทาง 2,500 เมตร 12.สายนารอบ หมู่ที่ 4 ระยะทาง 850 เมตร 13.สายปากเขื่อน- กุโบร์ หมู่ 4 ระยะทาง 1,185 เมตร
 12. สายซอยหมอเพียร บ้านเกาะแต้ว หมู่ที่6 ระยะทาง 1,050 เมตร 15.สายหมู่บ้านเกาะวา – หมู่บ้านยางงาม หมู่ที่ 7 ระยะทาง 1,700 เมตร 16.สายศาลาแดง – ต้นเอียน (หมู่ที่ 7 – 9) หมู่ที่ 7 ระยะทาง 950 เมตร
 13. สายข้างสำนักสงฆ์เกาะวา หมู่ที่ 7 ระยะทาง 1,350 เมตร
 14. สายทางเข้าคลองควาย หมู่ที่ 7 ระยะทาง 950 เมตร
 15. สายบ่ออิฐ-นาทับ หมู่ที่ 8 (ข้างสถานีอนามัยบ่ออิฐ) ระยะทาง 1,500 เมตร

** ถนนลาดยาง ทั้งหมด 19 สาย ระยะทางรวม 50.88 กิโลเมตร **

ถนน คสล.

 1. ถนน คสล. ซอย 1 แหลมเคียน หมู่ที่ 1 ระยะทาง 200 เมตร
 2. ถนน คสล. ซอย 3 แหลมเคียน หมู่ที่ 1 ระยะทาง 300 เมตร
 3. ถนน คสล. ซอย 4 แหลมเคียน หมู่ที่ 1 ระยะทาง 256 เมตร
 4. ถนน คสล. ซอยวังเรือ หมู่ที่ 1 ระยะทาง 300 เมตร
 5. ถนน คสล.ซอย 5 แหลมเคียน หมู่ที่ 1 ระยะทาง 875 เมตร
 6. ถนน คสล. ซอย 1 สามกอง หมู่ที่ 2 ระยะทาง 160 เมตร
 7. ถนน คสล. ซอย 2 สามกอง หมู่ที่ 2 ระยะทาง 240 เมตร
 8. ถนน คสล. ซอย 3 สามกอง หมู่ที่ 2 (ยังไม่ทำ 164 เมตร) ระยะทาง 250 เมตร
 9. ถนน คสล. ซอย 3 สามกอง หมู่ที่ 2 ระยะทาง 164 เมตร
 10. ถนน คสล. ทางเข้าวัดสามกอง หมู่ที่ 2 ระยะทาง 940 เมตร
 11. ถนน คสล. ซอย 1 ชุมพอ หมู่ที่ 3 ระยะทาง 363 เมตร
 12. ถนน คสล. ซอย 3 ชุมพอ หมู่ที่ 3 ระยะทาง 215 เมตร
 13. ถนน คสล. ซอย 9 ชุมพอ หมู่ที่ 3 ระยะทาง 275 เมตร
 14. ถนน คสล. ซอย 11 ชุมพอ หมู่ที่ 3 (เสริมไม้ไผ่ และถนน คสล.) ระยะทาง 424 เมตร
 15. ถนน คสล. ซอยหน้าอนามัยชุมพอ หมู่ที่ 3 (ซอย 14) ระยะทาง 300 เมตร
 16. ถนน คสล. ซอย 21 ชุมพอ ระยะทาง 231 เมตร
 17. ถนน คสล. ซอยปากเขื่อนกุโบร์ หมู่ที่ 4 ระยะทาง 200 เมตร
 18. ถนน คสล. ซอย 6 บ้านด่าน หมู่ที่ 5 ระยะทาง 120 เมตร
 19. ถนน คสล. ซอย 7 บ้านด่าน หมู่ที่ 5 ระยะทาง 450 เมตร
 20. ถนน คสล. ซอย 5 บ้านด่าน หมู่ที่ 5 ระยะทาง 200 เมตร
 21. ถนน คสล. ซอยขุนฤทธิรงค์ หมู่ที่ 5 ระยะทาง 200 เมตร
 22. ถนน คสล. ซอย 8 บ้านด่าน หมู่ที่ 5 ระยะทาง 120 เมตร
 23. ถนน คสล. ซอย 9 บ้านด่าน หมู่ที่5 ระยะทาง 752 เมตร
 24. ถนน คสล.ซอย 7 หมู่ที่ 6 ระยะทาง 61 เมตร
 25. ถนน คสล. ซอยตลาดนัด หมู่ที่ 6 ระยะทาง 250 เมตร
 26. ถนน คสล. ซอยหน้ามัสยิด – ถนน 3050 หมู่ที่ 6 ระยะทาง 360 เมตร
 27. ถนน คสล. สายกลางบ้าน หมู่ที่ 7 (ต้นโด) ระยะทาง 400 เมตร 28.ถนน คสล. ซอย 4 เกาะวา หมู่ที่ 7 ระยะทาง 115 เมตร
 28. ถนน คสล. สายหน้าโรงเรียนปอเนาะ – หน้ามัสยิด หมู่ที่ 7 ระยะทาง 600 เมตร
 29. ถนน คสล. สายทางเข้าวัดควนเจดีย์ หมู่ที่ 7 ระยะทาง 480 เมตร
 30. ถนน คสล. ศาลาต้นเอียน-ลาดยาง หมู่ที่ 7 ระยะทาง 725 เมตร
 31. ถนน คสล. ปอเนาะ-บ่อบำบัด หมู่ที่ 8 ระยะทาง 300 เมตร
 32. ถนน คสล. สายป่ามะพร้าว หมู่ที่ 8 ระยะทาง 428 เมตร
 33. ถนน คสล. สายหน้าอนามัยบ้านบ่ออิฐ-โรงเรียนปอเนาะ หมู่ที่ 8 ระยะทาง 460 เมตร
 34. ถนน คสล. สายหน้ามัสยิด หมู่ที่ 8 ระยะทาง 180 เมตร
 35. ถนน คสล. สายโคกยาง หมู่ที่ 8 ระยะทาง 286 เมตร
 36. ถนน คสล. ซอยลูกดก หมู่ที่ 9 ระยะทาง 300 เมตร
 37. ถนน คสล. ทางเข้าป่าช้า หมู่ที่ 9 ระยะทาง 1,020 เมตร
 38. ถนน คสล. ซอยเชื่อม หมู่ 6-หมู่ 9 ระยะทาง 230 เมตร
 39. ถนน คสล. สายซอยโชคดี หมู่ที่ 9 ระยะทาง 142 เมตร
 40. ถนน คสล. ซอย 1 – 3 บ้านด่าน หมู่ที่ 10 ระยะทาง 215 เมตร

** ถนน คสล. ทั้งหมด 41 สาย ระยะทางรวม 14.08 กิโลเมตร **

ถนนลูกรัง

 1. ซอยวังเรือ หมู่ที่ 1 ระยะทาง 250 เมตร
 2. ซอยหน้าถ้ำ หมู่ที่ 1 ระยะทาง 600 เมตร
 3. ซอยร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 1 ระยะทาง 696 เมตร
 4. ซอย 6 หมู่ที่1(ศาลาทิดทุ่ม) ระยะทาง 588 เมตร 5.ซอยหลังวัดสามกอง (หลังหมู่บ้าน) หมู่ที่ 2 ระยะทาง 164 เมตร 6.ถนนเลียบคลองสามกอง-บ่อกำจัดขยะ ระยะทาง 506 เมตร 7.ถนนเลียบคลองสามกอง-เขารูปช้าง (2ด้าน) ระยะทาง 5,548 เมตร
 5. ซอยชุมพอ 1 หมู่ที่ 3 ระยะทาง 480 เมตร
 6. ซอยชุมพอ 3หมู่ที่ 3 ระยะทาง 333 เมตร
 7. ซอยชุมพอ 5 หมู่ที่ 3 ระยะทาง 290 เมตร
 8. ซอยชุมพอ 9 หมู่ที่ 3 ระยะทาง 790 เมตร
 9. ซอยชุมพอ 10 หมู่ที่ 3 ระยะทาง 455 เมตร
 10. ซอยชุมพอ 12 หมู่ที่ 3 ระยะทาง 72 เมตร 14.ซอยชุมพอ 13 หมู่ที่ 3 ระยะทาง 350 เมตร
 11. ซอยชุมพอ 15 หมู่ที่ 3 ระยะทาง 380 เมตร
 12. ซอยชุมพอ 17 หมู่ที่3 ระยะทาง 40 เมตร
 13. ซอยชุมพอ 19 หมู่ที่ 3 ระยะทาง 500 เมตร
 14. ซอยชุมพอ 21 หมู่ที่ 3 ระยะทาง 550 เมตร
 15. ซอยชุมพอ 23 หมู่ที่ 3 ระยะทาง 200 เมตร
 16. ซอยหน้าสถานีอนามัยชุมพอ – ศาลาทิดทุ่ม ระยะทาง 855 เมตร 21.ซอยปากเขื่อน (ปากทาง) ระยะทาง 33 เมตร
 17. ซอย 2 บ้านด่าน หมู่ที่4 ระยะทาง 430 เมตร
 18. ซอย 5 บ้านด่าน หมู่ที่ 5 ระยะทาง 150 เมตร
 19. ซอย 7 บ้านด่าน หมู่ที่ 5 ระยะทาง 215 เมตร 25.ซอย 8 บ้านด่าน หมู่ที่ 5 (กว้าง 3 เมตร) ระยะทาง 63 เมตร
 20. ซอย 9 ซอยบ้าน หมู่ที่ 5 ระยะทาง 545 เมตร
 21. ซอย 6 หมู่ที่ 6 (สายขึ้นควน) ระยะทาง 1,000 เมตร
 22. สายเชื่อม หมู่ที่ 7 – 9 (ศาลาต้นเอียน) ระยะทาง 846 เมตร
 23. ซอยโต๊ะหมัด หมู่ที่ 7 ระยะทาง 100 เมตร
 24. ซอยรอบวัดควนเจดีย์ หมู่ที่ 7 ระยะทาง 1,273 เมตร
 25. ซอยสุดประเสริฐ หมู่ที่ 7 ระยะทาง 900 เมตร
 26. สายป่าช้า (กุโบร์) หมู่ที่ 8-ถนนเก้าเส้ง-นาทับ ระยะทาง 400 เมตร
 27. สายข้างกุโบร์-นาทับ ระยะทาง 1,090 เมตร
 28. สายโรงเรียนอูลูมุดดีน – บ่อกำจัดขยะ หมู่ที่ 8 ระยะทาง 1,653 เมตร
 29. ซอยข้างศูนย์บำบัด-เขตนาทับ (ทิศตะวันตกของศูนย์บำบัดฯ) ระยะทาง 900 เมตร 36 ซอยทวีโชค (สายนอกนา) ระยะทาง 308 เมตร
 30. ซอย หมู่6-9 -ซอยโชคดี ระยะทาง 146 เมตร
 31. สายบ้านออก หมู่ที่ 9 (ซอยโชคดี) ระยะทาง 115 เมตร
 32. ซอยโชคเจริญ ระยะทาง 200 เมตร 40.ซอยขึ้นควน หมู่ที่ 9 ระยะทาง 1,200 เมตร
 33. ซอยเกาะแต้ว หมู่ที่ 10 ระยะทาง 150 เมตร
 34. ซอย 2 หมู่ที่ 10 ระยะทาง 600 เมตร
 35. ซอยรวมราษฎร์ หมู่ที่ 10 ระยะทาง 575 เมตร
 36. ซอยต้นข่อย หมู่ที่ 10 ระยะทาง 450 เมตร 45.ซอยข้างกลุ่มเลี้ยงวัว ระยะทาง 500 เมตร 46.ซอย หมู่ 10 – นารอบ ระยะทาง 216 เมตร

** ถนนลูกรัง ทั้งหมด 46 สาย ระยะทางรวม 30.29 กิโลเมตร **

สะพาน

1.สะพาน ซอย 4 ตรงข้ามโกดัง หมู่ที่1 1 แห่ง 2. สะพานคลองสามกอง หมู่ที่ 2 1 แห่ง 3. สะพานถนนเข้าวัดสามกอง หมู่ที่ 2 2 แห่ง 4. สะพานคลองชักพระ (ถนนสายบ้านด่าน – บ่ออิฐ) หมู่ที่ 2 1 แห่ง 5. สะพาน เชื่อมหมู่ที่1-หมู่ที่ 3 1 แห่ง 6.สะพาน ซ.4- ซ.1 หมู่ที่ 3 1 แห่ง 7. สะพานคลองโต๊ะตีบ (ถนนสายบ้านด่าน – เกาะแต้ว) หมู่ที่ 6 1 แห่ง 8. สะพานกลางทุ่งนา หมู่ที่ 6 1 แห่ง 9. สะพานข้ามคลองกลางบ้าน หมู่ที่ 6 1 แห่ง 10. สะพานคลองท่าศักดิ์ (ถนนสายในเขา) หมู่ที่ 7 1 แห่ง 11. สะพานคลองท่าศักดิ์ (ทางหลวงหมายเลข 4074) หมู่ที่ 7 1 แห่ง 12. สะพานคลองแม่เนียง หมู่ที่ 7 1 แห่ง 13. สะพาน คสล. แม่เนียง หมู่ที่ 7 1 แห่ง 14. สะพานเชื่อมถนนสายบ้านด่าน – บ่ออิฐ หมู่ที่ 8 2 แห่ง 15. สะพานคลองปึกหัก (สายเก้าเส้ง – นาทับ) หมู่ที่ 8 1 แห่ง 16. สะพาน หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 6 (สะพานลุงเอี่ยม) 1 แห่ง

** สะพานทั้งหมด 18 แห่ง **

ท่อเหลี่ยม

 1. ท่อเหลี่ยม คสล. คลองแหลมเคียน – วัดแช่ม 1 แห่ง
 2. ท่อเหลี่ยม คสล.ทางเข้าวัดสามกอง 2 แห่ง
 3. ท่อเหลี่ยม คสล. แหลมเคียน ซอย 4 – ซอย 3 ชุมพอ 1 แห่ง
 4. ท่อเหลี่ยม คสล. ถนนสายปากเขื่อน – กุโบร์ หมู่ที่ 4 1 แห่ง
 5. ท่อเหลี่ยม คสล. หมู่ที่ 4 สายหุบเขา 1 แห่ง
 6. ท่อเหลี่ยม คสล. หมู่ที่ 6 1 แห่ง
 7. ท่อเหลี่ยม คสล. หมู่ที่ 7 ศาลาแดง – ต้นเอียน 1 แห่ง
 8. ท่อเหลี่ยม คสล.หมู่ที่ 8 สายถนน คสล. ป่ามะพร้าวและบ้านด่าน – บ่ออิฐ 2 แห่ง
 9. ท่อเหลี่ยม คสล. หมู่ที่ 9 ปากทางเข้าป่าช้า 1 แห่ง

** ท่อเหลี่ยมทั้งหมด 11 แห่ง **

คูระบายน้ำ

 1. คูระบายน้ำ หมู่ที่ 2 ระยะทาง 373 เมตร (ซอย 2 180 เมตร ซอย 4 193 เมตร) 1 แห่ง
 2. คูระบายน้ำ หมู่ที่ 3 (ซอย 17) ระยะทาง 65 เมตร 1 แห่ง
 3. คูระบายน้ำ หมู่ที่ 6 ระยะทาง 1,132 เมตร 1 แห่ง
 4. คูระบายน้ำ หมู่ที่ 7 ระยะทาง 400 เมตร 1 แห่ง
 5. คูระบายน้ำ หมู่ที่ 9 ระยะทาง 1,187 เมตร 1 แห่ง
 6. คูระบายน้ำ หมู่ที่ 10 ระยะทาง 400 เมตร 1 แห่ง

** คูระบายน้ำ ทั้งหมด 5 แห่ง ระยะทางรวม 3.56 กิโลเมตร

5.2 การโทรคมนาคม

ไปรษณีย์ - แห่ง

5.3 การไฟฟ้า

การให้บริการไฟฟ้ามีการให้บริการจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทั้ง 10 หมู่บ้าน แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกครัวเรือน

5.4 การประปา

พื้นที่บางส่วนในหมู่ที่ 1 – 7, 9, 10 ได้รับบริการจากการประปาภูมิภาค และมีการประปา หมู่บ้าน 6 แห่ง

การประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1, 2, 3, 6, 7, 8

5.5 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
 • บ่อน้ำตื้น 22 แห่ง
 • บ่อน้ำลึก - แห่ง
 • บ่อโยก 22 แห่ง
 • บ่อน้ำบาดาลติดสูบ 8 แห่ง
 • ฝายน้ำล้น 7 แห่ง
 • สระน้ำ 5 แห่ง
5.6 แหล่งน้ำธรรมชาติ
 • ลำน้ำ ลำห้วย 3 สาย
 • บึง หนองและอื่น ๆ - แห่ง
5.7 ลำคลอง
 1. คลองสามกอง มีความยาวประมาณ 5 กิโลเมตร
 2. คลองท่าศักดิ์ มีความยาวประมาณ 3.5 กิโลเมตร
 3. คลองแม่เนียง มีความยาวประมาณ 7 กิโลเมตร
 4. คลองแหลมเคียน มีความยาวประมาณ 2.5 กิโลเมตร
 5. คลองปึกหัก มีความยาวประมาณ 1.3 กิโลเมตร
5.8 .ข้อมูลอื่น ๆ

มวลชนจัดตั้ง

อปพร. จำนวน 85 คน

6. ศักยภาพในตำบล

ศักยภาพของเทศบาลตำบลเกาะแต้ว

(1) จำนวนบุคลากรตามแผนอัตรากำลัง 60 คน

 • นักบริหารงานเทศบาล (ปลัดเทศบาล) จำนวน 1 คน
 • นักบริหารงานเทศบาล (รองปลัดเทศบาล) จำนวน 1 คน

ตำแหน่ง ในสำนักปลัด ฯ รวม 19 คน

 • พนักงานเทศบาล 11 คน ( รวมอัตราว่าง 3 ตำแหน่ง)
 • พนักงานจ้าง 8 คน
 • อัตราว่าง 3 ตำแหน่ง

ตำแหน่งในกองคลัง รวม 12 คน

 • พนักงานเทศบาล 8 คน (รวมอัตราว่าง 4 ตำแหน่ง)
 • ลูกจ้างประจำ 2 คน
 • พนักงานจ้าง 2 คน
 • อัตราว่าง 1 ตำแหน่ง

ตำแหน่งในกองช่าง รวม 17 คน

 • พนักงานเทศบาล 8 คน (รวมอัตราว่าง 5 ตำแหน่ง)
 • พนักงานจ้าง 9 คน
 • อัตราว่าง 2 ตำแหน่ง

ตำแหน่งในกองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม รวม 9 คน

 • พนักงานเทศบาล 5 คน (รวมอัตราว่าง 3 ตำแหน่ง)
 • พนักงานจ้าง 4 คน (รวมอัตราว่าง 1 ตำแหน่ง)

ตำแหน่งในหน่วยตรวจสอบภายใน รวม 9 คน

 • พนักงานเทศบาล 1 คน (รวมอัตราว่าง 1 ตำแหน่ง)

(2) ระดับการศึกษาของบุคลากร (สำหรับผู้ครองตำแหน่งในปัจจุบัน)

ประถมศึกษา 1 คน อนุปริญญาตรี 1 คน มัธยมศึกษา 7 คน ปริญญาตรี 21 คน ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 2 คน สูงกว่าระดับปริญญาตรี 4 คน

(3) รายได้ของเทศบาลตำบล

ประจำปีงบประมาณ 2553 จำนวน 51,560,714.87 บาท แยกเป็น รายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง จำนวน 622,598.53 บาท รายได้ที่ส่วนราชการต่าง ๆ จัดเก็บให้ จำนวน 19,454,880.34 บาท เงินอุดหนุนจากรัฐบาล จำนวน 31,483,236.00 บาท

(4) เงินสะสมที่ขออนุมัติจ่ายขาด

ประจำปีงบประมาณ 2553 จำนวน 1,610,213.71 บาท

(5) การใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี ตำบลเกาะแต้ว เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

ลำดับที่ชื่อเทศบาลตำบลอำเภอจำนวนเขตเลือกตั้งจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งการใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งหมายเหตุ
ผู้มาใช้สิทธิบัตรเสียบัตรประสงค์ไม่ลงคะแนน
จำนวนร้อยละจำนวนร้อยละจำนวนร้อยละ
1เกาะแต้วเมืองสงขลานายกเทศมนตรี (1เขต)7,6016,11980.502153.51530.87
สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ 13,9503,16080.001213.83391.23
สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ 23,4782,94284.591013.43220. 75
7.ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่

(1) การรวมกลุ่มของประชาชน จำนวนกลุ่มทุกประเภท 28 กลุ่ม แยกประเภทกลุ่ม - กลุ่มอาชีพ 19 กลุ่ม - กลุ่มกองทุนและออมทรัพย์ 15 กลุ่ม

(2) จุดเด่นของพื้นที่ (ที่เอื้อต่อการพัฒนาตำบล) - มีศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล - มีศูนย์ผสมเทียม - มีฑัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา - มีพื้นที่ขนานด้วยฝั่งทะเลและภูเขา - มีพื้นที่สาธารณะจำนวนมาก มีศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดจังหวัดสงขลา มีโรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

แหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค
ที่ประเภทพื้นที่ใช้ประโยชน์จำนวน
1บ่อน้ำตื้นหมู่ที่ 1 – 1022 แห่ง
2บ่อบาดาลหมู่ที่ 3,4,5,98 แห่ง
3ประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 1,2,3,6,7,86 แห่ง
4สระน้ำหมู่ที่ 4,5,7,85 แห่ง
5ลำคลองหมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,9,105 สาย
กลุ่มอาชีพในตำบลเกาะแต้ว
ลำดับที่ชื่อกลุ่มประธานกลุ่มจำนวนสมาชิกในกลุ่มผลผลิตการดำเนินงาน
ดำเนินการไม่ดำเนินการ
1กลุ่มดอกไม้จันทร์น.ส.อนงค์ ไชยรัตน์
70 หมู่ 1
34 คนดอกไม้จันทน์ รับจัดดอกไม้สดทำของชำร่วย/
2กลุ่มน้ำผลไม้น.ส.สุพร ปาลานุพันธ์
6 หมู่ 2
41 คนน้ำลำไย,น้ำเฉาก๊วย,น้ำแมงลัก,น้ำมะพร้าว/
3กลุ่มจักสานนางเขือน ไชยรัตน์15 คนผลิตภัณฑ์จักสานรูปแบบต่าง ๆ/
4กลุ่มปลาสวรรค์นางมาเรีย หมวดดุหมัด
36 หมู่ 4
29 คนปลาสวรรค์ ,น้ำบูดู,ปลาหยอง,ขนมโดนัท,มะพร้าวอบน้ำผึ้ง/
(เฉพาะเมื่อมีการสั่งซื้อ)
5กลุ่มเครื่องแกง บ้าน ชูเกียรตินางสุวรรณี ลมุล
หมู่ที่9
10 คนเครื่องแกง/
6กลุ่มทอผ้านางกิ้มให้ เวชปกรณ์
หมู่ 7
10 คนผ้าทอ/(การผลิตน้อย)
7กลุ่มเลี้ยงวัวนายสุบิน หมวดมะ
หมู่ 3
15 คนวัว/
8กลุ่มเพชรทองพลอยน.ส.พันพลอย วัชรพันธ์
353 หมู่ 1
13 คนผลิตภัณฑ์สาหร่ายสไปรูลิน่า น้ำมันมะพร้าว/
9กลุ่มพัฒนาอาชีพการทำสวนยางนายดนรอหีม หมัดเจริญ
หมู่ 4
50 คนยางพารา/
10กลุ่มเกาะแต้ว NECนายประมูล มากชูชิต
หมู่ที่ 10
7 คนเลี้ยงจรเข้ขุน,ไม้กฤษณา/
11กลุ่มเลี้ยงโค บ้านด่านนายเจ๊ะอาหมาด ยีหวัง-เจริญ
หมู่ที่ 10
75 คนโค/
12กลุ่มเย็บผ้าสตรีนางร่อมิอ๊ะ หวังเจริญ35 คนผ้า/
13กลุ่มแม่บ้านหมู่ 5นายอนันต์ หนิเจริญ13 คนขนมอบ,ขนมต่าง ๆ/
14กลุ่มต้นกล้าอาชีพนางวิรวรรณ ศรีจันทร์10 คนน้ำสมุนไพร,ข้าวเกรียบสมุนไพร/
15กลุ่มเลี้ยงเป็ดนางสุคนธ์ เพชรวงศ์32 คนเป็ด,ไข่เป็ด/
16กลุ่มน้ำพริก/ทำขนมน.ส.สุพร ปาลานุพันธุ30 คนขนมไทย,น้ำพริก/
17กลุ่มเลี้ยงปลาดุกนายภานุ พรรณราย33 คนปลาดุก/
18กลุ่มผลิตน้ำดื่มนายสุรชัย คงประดิษฐ์100คนน้ำดื่ม/


กลุ่มกองทุน/ออมทรัพย์/สหกรณ์ในตำบลเกาะแต้ว
ที่ลักษณะกองทุนจำนวนเงินผู้ดำเนินการหน่วยงานสนับสนุน
1กองทุนศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ100,000- ศูนย์บริการฯ
2กองทุนปุ๋ย70,000- กลุ่มพัฒนาการเกษตร หมู่ 7
3กองทุนกลุ่มแม่บ้าน42,000- กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร หมู่ 4
4กองทุนปัจจัยการผลิต100,000- กลุ่มยาง หมู่ 5,7
5กองทุนสัจจะลดรายจ่ายวันละบาท1,881,277.11- นางอภิญญา คงนวลใย- เทศบาล
6กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านแหลมเคียน17,150,094.27- นายสุรชัย คงประดิษฐ์
7กลุ่มออมทรัพย์ สามกอง8,812,957- นางสาวสุพร ปาลานุพันธ์
8กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านชุมพอ 116,844,700.95- นายสุรชัย คงประดิษฐ์
9กลุ่มออมทรัพย์ ชุมพอ 22,500,000- นางสาวสุพร ปาลานุพันธ์
10กลุ่มพัฒนาวงจรชีวิตมนุษย์บ้านชุมพอ3,707,487- นายพงษ์ศักดิ์ ไชยรัตน์
11กลุ่มออมทรัพย์ เพื่อการพัฒนาอาชีพ ต.เกาะแต้ว2,272,172.20- นายสุรชัย คงประดิษฐ์
12กลุ่มออมทรัพย์ ชูเกียรติ1,843,090- นายวินัย ไพโรจน์
13สหกรณ์ผู้ผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์เกาะแต้ว จำกัด640,000- นายฉัตรชัย เพ็ชรฤทธิ์
14กลุ่มออมทรัพย์เพื่อสวัสดิการสังคม(ม.7)1,359,550- นางหทัยทิพย์ กาญจนะ
15กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการเกษตรและส่งเสริมอาชีพ ม.22,936,930-นายสุคนธ์ เพ็ชรวงศ์

(ข้อมูล ณ ปี พ.ศ.2554)

ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลพื้นฐาน